BÍ QUYẾT VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

Doanh nghiệp thành công

Trong 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ, đa phần mọi người làm kinh doanh nghĩ rằng để vận hành doanh nghiệp thành công thì cần bán được nhiều hàng, cứ bán thật nhiều hàng thì sẽ có rất nhiều tiền và vì thế mọi người ra sức bán hàng, tìm mọi cách bán thật nhiều hàng.

VẬY LÀM SAO ĐỂ BÁN HÀNG HIỆU QUẢ?

“𝑋𝑢̛𝑎 𝑜̛̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑜̣, 𝑣𝑖̀ 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑜̛̉ 𝑠𝑎 𝑚𝑎̣𝑐 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑐𝑎̆̀𝑛, 𝑙𝑎̣𝑖 𝑥𝑎 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑒̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦́ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑢̛𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑙𝑎̀𝑛𝑔. 𝑅𝑜̂̀𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑜̣, 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑐𝑎̉ 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑖 𝑔𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑎̃𝑦 𝑚𝑢𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑜̛̣𝑖 ℎ𝑜̛𝑛.

𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛, 𝐺𝑖𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑟𝑎 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑛𝑔. Đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑜́ đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑞𝑢𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑔𝑎́𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑥𝑒 𝑡ℎ𝑜̂̀. 𝐻𝑜̣ 𝑡𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̀𝑛 𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑒̉ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ, 𝑣𝑎𝑖 𝑢 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑏𝑎̆́𝑝 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑎́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑜̛́𝑛, 𝑘𝑒́𝑜 𝑥𝑒 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜̂̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑜̛̉ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑥𝑎 𝑣𝑒̂̀ 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑏𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑎̀ 50 đ𝑜̂̀𝑛𝑔. 𝐺𝑖𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑦́ 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑡ℎ𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣. 𝑁𝑒̂𝑛 𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̉ 𝑙𝑎̀𝑛𝑔.

𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝐺𝑖𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛𝑢̛̃𝑎. 𝐿𝑦́ 𝑑𝑜 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖̀ đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎́𝑛 𝑔𝑖𝑎́ 10 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐. 𝑉𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑠𝑎́𝑢 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝐿𝑎̀𝑛𝑔.

𝑁𝑔𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑠𝑎𝑢, 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑎́𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝐿𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎́ 50 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔. 𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̣ 𝑐ℎ𝑜̛̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 20 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 ℎ𝑜̣ 𝑡ℎ𝑢 𝑣𝑒̂̀ 𝑙𝑎̀ 1000 đ𝑜̂̀𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑎𝑜 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 40 đ𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑎̀ 10 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝐿𝑎̀𝑛𝑔.

𝐷𝑜 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑎̃ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑜̛̉ 𝑏𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝐿𝑎̀𝑛𝑔 100 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑢 𝑣𝑒̂̀ 1000 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐. 𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝐿𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑜 𝑑𝑎̂𝑛 𝑠𝑜̂́ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑘𝑒́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖, 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̂𝑦 𝑡𝑟𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛̃𝑎. 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎́ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖, 6 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 2 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝐿𝑎̀𝑛𝑔.

𝐾ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑣𝑎𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛̉ 𝑟𝑎, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜̛𝑚 𝑡𝑢̛̀ ℎ𝑜̂̀ đ𝑒̂́𝑛 𝑏𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎, đ𝑖 𝑞𝑢𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢, 𝑐𝑢̛́ 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑜̂́𝑐 đ𝑎̂̀𝑦 𝑏𝑒̂̉ 𝑑𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑢̛̃. 𝑉𝑎̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̣ 𝑡ℎ𝑢̛́ 2 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝐿𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 1000 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔. 𝑇𝑟𝑢̛̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑎̃𝑖 1 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 2 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 1000 đ𝑜̂̀𝑛𝑔. 𝑉𝑎̀ đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦, 𝐿𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛̃𝑎. ”

Như vậy để bán hàng hiệu quả chúng ta cần xây dựng hệ thống bán hàng

CHÚNG TA SẼ CHỌN CÁCH NÀO ĐỂ LÀM KINH DOANH?

𝑩𝒂̣𝒏 𝒔𝒆̃ đ𝒊 𝒈𝒂́𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒉𝒂𝒚 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈?

Ai cũng nghĩ mình sẽ chọn cách thứ 2 để làm đúng không?

Đây chính là bí quyết vận hành doanh nghiệp thành công .Đó là tạo ra một hệ thống hoạt động chủ động, sinh lời và có giá trị lớn khi nó hoàn thành.

 

vận hành doanh nghiệp
vận hành doanh nghiệp

𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, để tạo ra một hệ thống như vậy, đòi hỏi người chủ doanh nghiệp phải có kiến thức xây dựng và vận hành doanh nghiệp. Cũng như nhà cung cấp nước thứ hai, họ cần có kiến thức thiết kế, khảo sát, lựa chọn địa hình, vật liệu, tính toán công suất của guồng nước v.v… => Tất cả đều có thể học được và làm được. Chỉ cần bạn biết cách làm, có kiến thức, kỹ năng để làm thì chắc chắn bạn sẽ có được một doanh nghiệp như mong muốn – đó là một doanh nghiệp thành công.

𝑁ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦, mục đích kiếm tiền của việc làm kinh doanh là:

Tạo ra một hệ thống kiếm tiền

Tối ưu hoá việc tự vận hành.

Để từ đó bản thân chủ doanh nghiệp đầu tư ít nhất thời gian, công sức, tiền bạc và các nguồn lực khác mà doanh nghiệp vẫn hoạt động và mang lại nhiều tiền bạc cho chủ doanh nghiệp.

Và khi hệ thống được hoàn thành, thì lúc đó chủ doanh nghiệp có thể về hưu, nếu không muốn tạo ra một hệ thống khác.

Cũng giống như các bạn học sinh – sinh viên, không cần phải học xong tất cả các môn học, và nhận được văn bằng, chứng chỉ mới hoàn thành. Mà chỉ cần họ tự chủ được cuộc sống, tạo lập được công việc để duy trì cuộc sống chủ động, tạo tiền đề tốt để xây dựng sự nghiệp, chắp cách ước mơ, theo đuổi đam mê, sống có mục đích và ý nghĩa thực sự, và đó chính là thời điểm tốt nghiệp.

Nhìn ra thế giới, chúng ta cũng thấy tỷ phú Bill Gate đã tốt nghiệp, dừng lại sự nghiệp học hành trên nhà trường trước khi khoá học ở trường Havard kết thúc. Và sau đó ông đã xây dựng một đế chế Microsoft thành công. Còn nếu theo tư duy có sẵn, Bill Gate tiếp tục học và hoàn thành cử nhân, tiến sỹ tại Havard thì chưa chắc Microsoft đã có mặt và thay đổi tích cực thế giới của chúng ta như hiện nay. Mời các bạn xem thêm bài viết liên quan ở fanpage